Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Законодателството в България

На тази страница сме се постарали да съберем голяма част от действащите в България нормативни документи или действащи на територията на страната международни юридически текстове, които имат отношение към темата за съхранение и трансплантация на стволови клетки.

Международни документи
Закони
Наредби 

Международни документи 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА
Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. – ДВ, бр.21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г., обн. ДВ, бр.32 от 12 април 2005 г.

ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА [PDF на български]
от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки

2010/453/ЕС: Решение на Комисията от 3 август 2010 година за въвеждане на основни правила относно предвидените в Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета начини на провеждане на инспекции и мерки по контрола, както и относно обучението и повишаването на квалификацията на служителите в областта на човешките тъкани и клетки (нотифицирано под номер C(2010) 5278) Текст от значение за ЕИП

ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2006/17/ЕС ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2006, въвеждаща Директива 2004/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои технически изисквания за даряването, доставянето и контрола на човешки тъкани и клетки (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2006/86/ЕО НА КОМИСИЯТА ОТ 24 ОКТОМВРИ 2006 ГОДИНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки

Закони

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
в сила от 01.01.2004 г.; Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 71 от 1 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 15 Май 2009 г., изм. ДВ. бр. 41 от 2 Юни 2009 г.

Наредби

НАРЕДБА № 22 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКСПЕРТИЗА, ВЗЕМАНЕ, ПРИСАЖДАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЯВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕЖЕГОДНИ ОТЧЕТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 39 от 15 Май 2007 г.

НАРЕДБА № 21 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 39 от 15 Май 2007 г.

НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 34 от 24 Април 2007 г.

НАРЕДБА № 10 ОТ 30 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРИОЗНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ И СЕРИОЗНИТЕ ИНЦИДЕНТИ И ЗА БЛОКИРАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 33 от 20 Април 2007 г.

НАРЕДБА № 7 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЗЕМАНЕ, ЕКСПЕРТИЗА, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА, ЕТИКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 23 от 16 Март 2007 г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАРТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 23 от 16 Март 2007 г., изм. ДВ, бр. 65 от 10 Август 2007 г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ЛЕЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ФИНАНСИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ бр.13 от 8 Февруари 2005 г., изм. ДВ, бр. 65 от 10 Август 2007 г.

НАРЕДБА № 37 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗEМАНЕ НА ЕМБРИОНАЛНИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И СОМАТИЧНИ, ПЛАЦЕНТНИ И АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ С ЦЕЛ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 88 от 8 Октомври 2004 г., попр. ДВ, бр. 89 от 12 Октомври 2004 г.

НАРЕДБА № 5 ОТ 22 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 57 от 2 Юли 2004 г.

НАРЕДБА № 17 ОТ 27 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТЕН РЕЦИПИЕНТ НА ОРГАН, ТЪКАН ИЛИ КЛЕТКИ
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 56 от 29 Юни 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 15 Май 2007 г.

НАРЕДБА № 13 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАЧЕСТВОТО НА ТЪКАНИТЕ И КЛЕТКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ, бр. 39 от 12 Май 2004 г.

НАРЕДБА № 12 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, ЗА ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ, ДИАГНОСТИЧНИ И НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ
издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ, бр. 39 от 12 Май 2004 г.