Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Семейна или публична банка?

Както вече споменахме, има два вида тъканни банки за съхранение на стволови клетки:

  • Публични
  • Семейни

Публичните банки съхраняват дарени стволови клетки за евентуална употреба от пациенти, нуждаещи се от трансплантация. Дарените проби са описани в регистър според типа тъкан, от която са взети. Донорът остава анонимен. Повече от половината от даренията, получени в публичните банки са твърде малки, за да отговарят на изискванията за дългосрочно съхраниени. Те се използват за проучвания или се бракуват. Ако дарите кръвта от пъпна връв на вашето дете в публична банка, вашето дарение може да спаси човешки живот. Същевременно, нямате гаранция, че ако някога се наложи, ще можете да получите пробата за нуждите на вашето семейство.

Семейните банки съхраняват стволовите клетки поименно, за да може те да бъдат получени в бъдеще, ако семейството има нужда от тях. Родителите имат право на попечителство върху пробата до навършването на пълнолетие на малкия донор. Съхранените стволови клетки могат да бъдат използвани и от роднина, който е достатъчно съвместим реципиент (обикновено брат или сестра).

В таблицата, по някои основни показатели, са сравнени услугите, които предоставят публичните и семейните тъканни банки.

Тип банка Семейна Публична
Разход за родителите от 2000 до 4000 € Безплатно
Разход за освобождаване на стволови клетки Обикновено няма Между $15000 – $25000 за една проба
Собственик на стволовите клетки Родителите Банката
Достъп до стволовите клетки Може да се използват от донора (детето) или близък роднина Трансплантации на пациенти без роднинска връзка с донора; публичните банки работят с пациенти по реда на заявяване – в случай на нужда от страна на донора, неговите клетки може вече да са били получени от някой друг.
В допълнение, само около 40% от пробите биха отговорили на критериите за обработка и съхранение. Пробите, които са негодни за съхранение се използват за проучвания или се бракуват.
Ето защо има голяма вероятност дадена проба да не е налична при нужда в регистъра на публичната банка. 
Индивидуални права върху пробите Клиентът е собственик на клетките и запазва всички права върху тях. Няма. С акта на дарение донорът се отказва от всички права върху пробите.
Места за извличане на кръвта от пъпна връв  Семейните банки осигуряват пробовземането във всяко едно лечебно заведение.  В България публичната банка все още не разполага с добре изградена мрежа за вземане на проби. По принцип в целия свят публичните банки извличат кръв от пъпна връв само на определени места.
Срок за освобождаване на проба Веднага за донора или веднага след потвърждаване на съвместимостта при използване от член на семейството. Търсенето на съвместима проба може да продължи от няколко седмици до месеци. Няма гаранция, че ще може да се открие съвместима проба.
Вероятност за съвместимост При автоложна трансплантация съвместимостта е гарантирана.
При алогенна трансплантация на брат или сестра: 1 към 4 вероятност за пълна съвместимост. 
Различно. Особено трудно може да се окаже намирането на съвместима проба от публична банка за пациенти от етнически малцинства или с произход от етнически смесени двойки.
Усложнения при трансплантация Честотата на GvHD (Болест на присадката срещу приемателя) е по-ниска, когато се използват клетки, дарени от брат или сестра. Зависи от много фактори.
Източник на приходи за банката Родителите ??? Директни плащания, медицински осигуровки, продажби за проучвания