Условия за ползване

Основни положения и условия

Вие нямате право на достъп и не можете да използвате информацията от този уеб сайт без предварително да приемете тези Условия за ползване. Достъпът до този уеб сайт и изполването на информацията в него означава, че вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу авторите на този уеб сайт, произтичащи от вашето използване на уеб сайта или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в него.

Тези Условия за ползване съдържат следните клаузи:

Информация и условия за ползване

Този сайт и съдържанието му, включително имена, изображения, снимки, лога и икони се предоставят «такива, каквито са» без каквато и да е гаранция, точно изразена или по подразбиране, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел или непосегателство. Въпреки че съдържанието на този уеб сайт е съставено с доброто намерение да предоставя информация по темата за съхранението на стволови клетки в България, авторите на този уеб сайт не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително без ограничение, преки, косвени, специални, като следвие или инцидентни, като резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в този уеб сайт.

Авторите могат по всяко време да правят изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в този уеб сайт, без предупреждение.

Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на авторите му. Авторите не носят никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него.

Вие приемате да не добавяте, променяте, заменяте или поправяте частично или изцяло каквато и да било информация на този уеб сайт.

Финансова информация и други отчети

Авторите не носят отговорност по отношение на коректността на финансови данни като годишни отчети и финансови бюлетини, отчети за дейност и други, които е възможно да фигурират в този уеб сайт. Само информацията в посочените с хипервръзка източници може да се счита за автентична.

Интелектуална собственост

Съгласно предоставения от авторите на този уебсайт лиценз Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното 2.5 България (CC BY-SA 2.5) можете свободно:

  • да споделяте — да копирате, разпространявате и излъчвате произведението
  • да ремиксирате — да адаптирате произведението
  • да използвате произведението с комерсиална цел

Съгласно следните условия:

Признание — Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

Споделяне на споделеното — В случай, че промените, видоизмените или използвайки като основа произведението, го надградите, то полученото производно произведение може да се разпространява само съгласно условията на същия или на подобен на този договор.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.